خبر: سیمان سفید بنوید واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان شناخته شد

خبر: سیمان سفید بنوید واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان شناخته شد : عنوان 
1396/08/06 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان سفید بنوید، در این مراسم، از این واحد تولیدی به عنوان واحد نمونه و برتر استاندارد و کیفیت استان اصفهان در سال ۱۳۹۶ با اهدای لوح افتخار و تندیس ویژه تقدیر به عمل آمد.

گفتنی است، سیمان سفید بنوید طی سالهای گذشته به دفعات به عنوان واحد نمونه استاندارد و کیفیت معرفی شده بود.