خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان بهبهان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان بهبهان در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/08/13 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان بهبهان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۵,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۱,۶۹۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
    پوشش ۶ ماهه ۷۰% مبلغ ۱,۱۹۲ ریال