رادیوسهام: افزایش ۷۶۷ درصدی زیان شرکت سیمان دورود

رادیوسهام: افزایش ۷۶۷ درصدی زیان شرکت سیمان دورود : عنوان 
1396/08/13 : تاریخ انتشار

شرکت سیمان دورود با سرمایه ثبت شده ۶۴۱ هزار و ۶۹۷ میلیون ریال پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند ۹۶ برای دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال را منتشر کرد.

به گزارش رادیوسهام ، شرکت سیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ ۶ ریال زیان به طور خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

“سدور” در دوره ۶ ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای هر سهم ۴۶ ریال زیان شناسایی کرد. به این ترتیب سیمان دورود در ۶ ماهه ۷۶۷ درصد زیان را افزایش داد .

این شرکت در ۶ ماهه سال گذشته قبل در حالی ۱۲۵ ریال زیان شناسایی کرده بود که در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به پایان اسفند به ازای هر سهم ۲۲۲ ریال زیان محقق کرد.

زیان خالص “سدور” پس از کسر مالیات ۳هزار و ۸۷۴ میلیون ریال اعلام شده است. این شرکت در ۶ ماهه ۲۹ هزار و ۲۷۹ میلیون ریال زیان شناسایی کرد.