خبر: سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق برگزار شد

خبر: سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی در شرکت سیمان شرق برگزار شد : عنوان 
1396/08/16 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان شرق با توجه به در پیش بودن ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت انرژی، سمینار آشنایی با الزامات سیستم مدیریت انرژی iso50001:2011 توسط واحد مدیریت انرژی شرکت سیمان شرق در واحد آموزش مجتمع سیمان مشهد برگزار گردید.