خبر: حضور خریداران بزرگ سیمان ایران در سومین کنفرانس بین المللی ICEM

خبر: حضور خریداران بزرگ سیمان ایران در سومین کنفرانس بین المللی ICEM : عنوان 
1396/08/16 : تاریخ انتشار

براساس هماهنگی های بعمل آمده خریداران بزرگ سیمان ایران از جمله قرارگاه خاتم، موسسه حرا ، سپاصد، شرکت سابیر ، قطار شهری (مترو)، مهندسین مشاور نظیر مهاب قدس، مشانیر، قدس نیرو، لار و با مشارکت شرکت های بتن آماده وقطعات بتنی نظیر ایران فریمکو، پاکدشت بتن، پارس لانه، آپتوس ، انبوه سازان وجمعی از اساتید صنعت بتن نیز حضور خواهند داشت.

حمیدرضا تاجیک ضمن تاکید بر اهمیت این موضوع افزود: برای اولین بار توانسته ایم افراد تصمیم گیر وتصمیم ساز برای خرید انواع سیمان در شرکت های بزرگ را در یک فضای علمی دور هم جمع کنیم تا فرهنگ سازی برای تغییر مصرف سیمان را آغاز نماییم.