خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سفید نی ریز در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان سفید نی ریز در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/08/20 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان سفید نی ریز طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۶۷۰ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    بدون تغییر نسبت به گزارش قبل
    پوشش ۶ ماهه ۸۳% مبلغ ۵۵۷ ریال

*گزارش بر اساس عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است