خبر: کمک های نقدی وغیر نقدی شرکت سیمان کاوان بوکان برای هموطنان زلزله زده ارسال شد

خبر: کمک های نقدی وغیر نقدی شرکت سیمان کاوان بوکان برای هموطنان زلزله زده ارسال شد : عنوان 
1396/08/29 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان کاوان بوکان ، این شرکت در اقدامی خداپسندانه به مدت ۲روز مرکزی به منظور جمع آوری کمک های نقدی وغیرنقدی  جهت کمک به هموطنان زلزله دیده کرمانشاهی در درب نگهبانی ورودی کارخانه دایرکرد و مدیریت وکارکنان این شرکت کمک های نقدی وغیرنقدی خود را به این مرکز تحویل دادند.