استادنیوز: دانلود رایگان مقاله استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی

استادنیوز: دانلود رایگان مقاله استفاده از شمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ در سازه های دریایی : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار

یکی از مهمترین مسائل روز در سازه ها بحث پایداری آنها در طول مدت بهره برداری می باشد که اهمیت این موضوع در سازه های دریایی به دلیل عوامل مخرب دریا و هزینه ساخت و نگهداری بیشت ر, بیش از بیش مهم جلوه میکند. استفاده ازشمعهای بتنی پیش تنیده سانتریفوژ که بصورت پیش ساخته تهیه می شوند از جمله روشهای افزایش طول عمر سازه های دریایی است که متاسفانه در کشور ما چندان مورد توجه قرار نگرفته است. درگذشته از این نوع شمعها در کشور استفاده شده است لیکن تا مدتها بکارگیری آنها درکشور به دلایلی چند متوقف بوده است وخوشبختانه هم اکنون مجددا مورد توجه قرارگرفته است.برخی از مزایای این نوع شمعها عبارت است از: الف( شمع های PHC تحت اثریک فرایند دوران شکل می گیرد طی فرایند مذکور نسبت آب به سیمان کاهش یافته و به همین دلیل مقاومت بتن بالا می رود. ب(شمع ها ی PHC قابلیت نصب در زمان کوتاه را دارا می باشد وبعد از اینکه از دستگاه بخار تحت فرایند عمل آوری خارج شدند. پ ) مقاومت بالای بتن تاحدود( ۷۷۰ (kg/cm3. ج) مقاومت انعطاف پذیر. د) مقاومت پیچشی مناسب تحت اثر عملیات کوش و… مادر این مقاله برآنیم بابررسی نحوه ساخت و مزایای این نوع شمعها دریچه ای نو در بکارگیری آنها بگشاییم