رادیوسهام:  شرکت گروه صنایع سیمان کرمان تعدیل مثبت اعلام کرد

رادیوسهام: شرکت گروه صنایع سیمان کرمان تعدیل مثبت اعلام کرد : عنوان 
1396/09/05 : تاریخ انتشار

به گزارش رادیوسهام ، شرکت گروه صنایع سیمان کرمان با سرمایه ثبت شده ۶۶۰ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال (سرمایه ثبت نشده ۳۳۰ میلیارد و ۴۸۰ میلیون ریال ) اولین پیش بینی درآمد هر سهم ۱۲ ماهه منتهی به پایان آذر ۹۷ را منتشر کرد.

شرکت گروه صنایع سیمان کرمان برای سال مالی منتهی به پایان آذر ۹۷ به ازای هر سهم ۳۵۲ ریال سود خالص پس از کسر مالیات اعلام کرد.

این شرکت برای سال مالی منتهی به پایان آذر ماه ۹۶ به ازای هر سهم ۳۳۶ ریال سود خالص اعلام کرده بود که برای سال مالی آینده آنرا ۵ درصد افزایش داد.

همچنین “سکرما” سود سهام پیشنهادی هر سهم را برای سال مالی منتهی به آذر ۹۷ به ازای هر سهم ۲۴۶ ریال اعلام کرده است. این شرکت سود سهام پیشنهادی به ازای هر سهم را برای سال مالی منتهی به آذر ۹۶ ، ۲۵۸ ریال اعلام کرده است