خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۷

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان آرتا اردبیل در سال مالی منتهی به آذر ۹۷ : عنوان 
1396/09/07 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان آرتا اردبیل (سیمان اردبیل و آهک آذرشهر) طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ با سرمایه ۲۴۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۴۶۲ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

(شرکت آخرین پیش بینی سال مالی منتهی به ۹۶/۰۹/۳۰ را با ۱۰% تعدیل مثبت نسبت به گزارش قبل به ازای هر سهم ۶۹۱ ریال سود اعلام کرده است.)

    سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل: ۶۹۱ ریال
    سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید: ۴۶۲ ریال
    درصد تغییر: ۳۳% تعدیل منفی