خبر: اقدام زیست محیطی شرکت سیمان نایین در خصوص پوشش سطح جاده های داخلی و دسترسی به کارخانه

خبر: اقدام زیست محیطی شرکت سیمان نایین در خصوص پوشش سطح جاده های داخلی و دسترسی به کارخانه : عنوان 
1396/09/12 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان نایین، این شرکت ضمن قدردانی از ریاست اداره محیط زیست شهرستان نایین جهت همکاری و حفظ محیط زیست ،اعلام کرده است که با استفاده از محلول ( مالچ ) طبق مجوز شماره ۱۵۴۶۰/۹۳ مورخ ۹۲.۰۵.۲۸ سازمان حفاظت محیط زیست کشور ، سطح جاده های دسترسی به معدن و مسیرهای داخلی را پاشش انجام داده  و بدین وسیله موجبات جلوگیری از ورود گرد و غبار و ذرات معلق در اطراف و کارخانه را فراهم آورده است