خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان غرب در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶

خبر: پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان غرب در سال مالی منتهی به اسفند ۹۶ : عنوان 
1396/09/12 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت صنایع سیمان غرب طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ با سرمایه ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال مبلغ ۵۱۵ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم گزارش قبل: ۶۴۴ ریال
    سود هر سهم گزارش جدید: ۵۱۵ ریال
    درصد تغییر: ۲۰% تعدیل منفی
    پوشش ۶ ماهه ۵۶% مبلغ ۲۹۰ ریال

*گزارش بر اساس عملکرد ۶ ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است.