خبر: دوره آموزشی مهندسی فروش با محوریت کیفیت محصول در شرکت سیمان خزر برگزار شد

خبر: دوره آموزشی مهندسی فروش با محوریت کیفیت محصول در شرکت سیمان خزر برگزار شد : عنوان 
1396/09/18 : تاریخ انتشار

ز روابط عمومی شرکت سیمان خزر، دوره آموزشی مهندسی فروش با محوریت کیفیت محصول و آشنایی با فاکتورهای کیفی با حضور آقای مهندس بهمن نژاد مدیر بازرگانی و فروش شرکت سیمان خزر، کارکنان واحد های مربوطه و با تدریس آقای مهندس بهادیوند مدیرکنترل کیفی و آزمایشگاه این شرکت برگزار شد.