خبر: کسب عنوان مقاله برتر سی امین سمینار کنترل کیفیت سیمان توسط نماینده شرکت سیمان تهران

خبر: کسب عنوان مقاله برتر سی امین سمینار کنترل کیفیت سیمان توسط نماینده شرکت سیمان تهران : عنوان 
1396/09/18 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان تهران در این همایش دو روزه از ۸ مقاله پذیرفته شده جهت ارائه،دو مقاله توسط کارشناسان شرکت سیمان تهران،آقایان فتحی پور و کفاش ارائه گردید. در پایان ، مقاله مهندس کفاش با عنوان “تسریع ارزیابی شاخص مقاومت ۲۸ روزه در تولیدی های سیمان ” به عنوان یکی از سه مقاله برتر انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت