خبر: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دشتستان

خبر: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان دشتستان : عنوان 
1396/09/26 : تاریخ انتشار

تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سیمان دشتستان به شرح ذیل است:

۱) سود نقدی به ازای هر سهم به مبلغ ۴۰ ریال تصویب شد.

۲) دایا رهیافت به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و شراکت به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

۳) روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات