مهر: تیرآهن، آجر و سیمان سد راه ثبت اورامان

مهر: تیرآهن، آجر و سیمان سد راه ثبت اورامان : عنوان 
1396/09/26 : تاریخ انتشار

اورامان، تاریخی ترین منطقه کردستان که قدمت چهل هزار ساله دارد در راه ثبت جهانی در یونسکو است. این شهر تمام آیتم ها برای جهانی شدن در این سازمان را دارد اما عدم توجه به بافت تاریخی این مناطق باعث قرار گرفتن سدی بزرگ بر راه جهانی شدنش است. ساخت و سازهایی با استفاده از تیرآهن، آجر و سیمان عمده عاملی است که در حال تغییر منظر این منطقه است. به دلیل اینکه استفاده از مصالح بومی برای ساخت خانه هایی با بافت قدیمی گران است مردم نیز بافت قدیمی را فراموش کرده و به ساخت خانه هایی با معماری جدید روی آورده اند