خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان هگمتان در سال مالی منتهی به دی ماه ۹۷

خبر: اولین پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان هگمتان در سال مالی منتهی به دی ماه ۹۷ : عنوان 
1396/10/04 : تاریخ انتشار

بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت سیمان هگمتان طی نامه شماره مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ با سرمایه ۵۰۲,۹۰۰ میلیون ریال مبلغ ۲۴۶ ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.

    سود هر سهم آخرین پیش بینی سال مالی قبل: ۳۹۲ ریال
    سود هر سهم پیش بینی سال مالی جدید: ۲۴۶ ریال
    درصد تغییر: ۳۷% تعدیل منفی