خبر: گاز مصرفی سه کارخانه سیمان استان کرمان تامین خواهد شد

خبر: گاز مصرفی سه کارخانه سیمان استان کرمان تامین خواهد شد : عنوان 
1396/10/04 : تاریخ انتشار

گاز۳ کارخانه سیمان استان ، ۲۱ آذر به علت مصرف بالا قطع شده بود. در این جلسه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندارکرمان گفت : شرکت گاز باید با مصوبه شورای تامین استان ، گاز واحدهای تولیدی را قطع کند و فقط فعلا گاز مورد نیاز این سه کارخانه تامین و بقیه نیاز آنها از طریق شرکت ملی گاز تامین شود .
فدائی همچنین از حضور نیافتن برخی مدیران دعوت شده به جلسه انتقاد کرد و گفت: نبود مدیران باعث میشود کار به درستی پیش نرود .

در جلسه امروز همچنین مشکلات کرمان تابلو بررسی و مصوب شد بدهی این شرکت به اداره مالیاتی و تامین اجتماعی با طلب شرکت از نهادهای دولتی تهاتر شود .

تقسیط بدهی این شرکت به بانک های ملی و صادرات با تنفس یک ساله نیز از دیگر مصوبات کارگروه رفع موانع تولید بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمان در این جلسه از عدم حضور برخی از مدیران دعوت شده به جلسه انتقاد کرد و گفت نبود مدیران باعث میشود کار به درستی پیش نرود . دکتر فدائی همچنین گفت: شرکت گاز نباید بدون مصوبه شورای تامین استان، گاز واحدهای تولیدی را قطع کند