خبر: افزایش دوره مشارکت مدنی طرح تسهیلات اعطایی به شرکت سیمان مارگون

خبر: افزایش دوره مشارکت مدنی طرح تسهیلات اعطایی به شرکت سیمان مارگون : عنوان 
1396/10/17 : تاریخ انتشار

بر اساس اعلام دفتر هیئت دولت، دوره‌های مشارکت مدنی (استفاده) و تنفس تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به شرکت بین‌المللی توسعه گستر هلال خاورمیانه (سیمان مارگون) به ترتیب به مدت هجده ماه و دو ماه اضافه و دوره بازپرداخت بدون تغییر باقی می‌ماند به نحوی که دوره استفاده به هفت سال(از ۲۲ /۱۲ /۱۳۸۸ الی ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۵)، دوره تنفس هشت ماه (از ۲۲ /۱۲ /۱۳۹۵ الی۲۲ /۸ /۱۳۹۶) و دوره بازپرداخت به پنج سال (از ۲۲ /۸ /۱۳۹۶ الی ۲۲ /۸ /۱۴۰۱) تغییر می‌یابد