خبر: ساخت سیمان ژئو پلیمری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر

خبر: ساخت سیمان ژئو پلیمری در دانشگاه صنعتی امیر کبیر : عنوان 
1396/10/18 : تاریخ انتشار

محققان دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر به دنبال راه حلی برای رفع معضل یکی از آلاینده ترین مواد عمرانی، سیمان ژئوپلیمری و ژلی ویژه برای ترمیم بتن تولید کردند.