خبر: گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت سیمان داراب تمدید شد

خبر: گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات شرکت سیمان داراب تمدید شد : عنوان 
1396/10/27 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان داراب، در پی ممیزی انجام شده جهت تمدید گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات از سوی شرکت تُونورد، شرکت سیمان داراب مجددا بعنوان دارنده گواهی نامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات توصیه شد.

لازم به ذکر است که این ممیزی توسط چهار نفر از ممیزان خبره کشور و در تمامی واحدها انجام شد. تمدید گواهینامه بدون داشتن مشاور در زمینه های فنی و مدیریتی صورت پذیرفته که نشانی از توانمندی پرسنل شرکت سیمان داراب به شمار می آید.

نکته قابل توجه در کاهش تعداد عدم انطباقهای ممیزی نسبت به سال گذشته است که گویای افزایش بلوغ این سیستم در شرکت سیمان داراب است.

همچنین شایان ذکر است شرکت سیمان داراب اولین دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت امنیت اطلاعات iso27001 در صنعت سیمان کشور در سال ۱۳۸۷ می‌باشد.