خبر: مشارکت کارخانه سیمان قاین در برگزاری مراسم جنگلانه در پارک جنگلی شهرستان قاینات

خبر: مشارکت کارخانه سیمان قاین در برگزاری مراسم جنگلانه در پارک جنگلی شهرستان قاینات : عنوان 
1396/11/01 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان قاین، طرح ملی جنگلانه همزمان با ۲۹دی ماه روز هوای پاک با مشارکت و حضور سازمان‌های مردم‌نهاد و تعدادی از کارکنان کار خانه سیمان قاین در منطقه پارک جنگلی قهستان شهرستان قاین با اهداف ترویج استفاده از گونه‌های بومی کم‌آب ‌به جای گونه‌های نامتناسب با اقلیم منطقه، جلوگیری از فرسایش خاک با احیاء و افزایش مناطق جنگلی و آشنایی با روش کاشت آنها برگزار شد.