خبر: کارگروه ساماندهی و مدیریت بازار سیمان شمال شرق کشور به میزبانی سیمان شرق تشکیل جلسه داد

خبر: کارگروه ساماندهی و مدیریت بازار سیمان شمال شرق کشور به میزبانی سیمان شرق تشکیل جلسه داد : عنوان 
1396/11/14 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان شرق، جلسه بهمن ماه شرکتهاى تولیدکننده سیمان منطقه شمال شرق کشور به میزبانى شرکت سیمان شرق و با حضور مدیران شرکتهاى سیمان زاوه ، قاین، جوین، لارسبزوار، باقران، بجنورد و غرب آسیا برگزارگردید. در این نشت پیرامون وضعیت بازار و سایر مسائل مرتبط بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت و ازجمله موارد مطروحه در این جلسه میتوان به فراهم ساختن بستر حذف تخفیفات از اسفندماه و رسیدن به قیمتهاى مصوب انجمن صنفى درابتداى سال آتى اشاره کرد که در پایان نشست، تصمیماتى در این خصوص اتخاذ گردید