خبر: شرکت سیمان کاوان بوکان تندیس زرین واحد برگزیده صنعت سبز کشور را دریافت کرد

خبر: شرکت سیمان کاوان بوکان تندیس زرین واحد برگزیده صنعت سبز کشور را دریافت کرد : عنوان 
1396/12/02 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان کاوان بوکان، امتیازات کسب شده این شرکت جهت انتخاب اولین واحد صنعتی سبز برگزیده کشور براساس نظر کمیته ارزیابی واحداستانی وسازمان محیط زیست کشور بر اساس امتیازات کسب شده از مجموع ۱۰۰امتیاز می باشد.

۱-پایش های پساب تولیدی (تصفیه خانه فاضلاب)،امتیاز ۱۰از۱۰

۲- فضای سبز کارخانه ،امتیاز ۱۰از۱۰

۳-تولید محصول سبز(سیمان پوزوالان،سیمان کمپوزیت) امتیاز۱۰از۱۰

۴-اقدامات زیست محیطی واحد محیط زیست کارخانه ۱۰از۱۰

۵.مدیریت کنترل الودگی هوا امتیاز ۸ از۱۰

۶-مدیریت پسماند های ویژه وعادی امتیاز ۱۰از۱۰

۷-مسایل اموزشی بهداشت ومحیط زیست ۱۰از۱۰

۸-پایش های کارخانه خوداظهاری (اداره کل ومحیط زیست شهرستان) امتیاز ۱۰ از ۱۰

۹-گرامیداشت های زیست محیطی درکارخانه و شرکت در همایش ها ، کنفرانس های زیست محیطی ۱۰از ۱۰

۱۰- تبلیغات زیست محیطی سطح کارخانه واشاعه فرهنگ زیست محیطی۱۰از۱۰