خبر: تقدیر از شرکت صنایع سیمان زابل در پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران

خبر: تقدیر از شرکت صنایع سیمان زابل در پنجمین همایش جایزه بهره وری معادن و صنایع معدنی ایران : عنوان 
1396/12/20 : تاریخ انتشار

در این همایش، از شرکت‌های بهره ور بخش معدن و صنایع معدنی و پایان نامه‌های علمی برتر بخش معدن و صنایع معدنی تقدیر شد و از پروژه های برتر بهبود بهره وری که در شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی اجرا شده است، قدردانی به‌عمل آمد. انتخاب شرکت‌های برتر براساس مدل بهره‌وری ایمیدرو و پس از طی فرآیند ارزیابی و نیز تهیه اظهارنامه بهره وری توسط ارزیابان آموزش دیده و مجرب، صورت پذیرفت و بر این اساس از تلاش های مدیران و کارکنان شرکت صنایع سیمان زابل در زمینه کاهش هزینه ها و بهبود شاخص های بهره وری تقدیر گردید