خبر: برگزاری نشست مدیران عامل کارگروه تنظیم بازار سیمان شمال غرب کشور در شرکت سیمان صوفیان

خبر: برگزاری نشست مدیران عامل کارگروه تنظیم بازار سیمان شمال غرب کشور در شرکت سیمان صوفیان : عنوان 
1397/01/25 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان صوفیات، مهندس نجفی مدیر عامل این شرکت با خاطر نشان ساختن اینکه تنظیم بازار مجموعه ای از مقررات، سیاست ها و استراتژی هایی است که برای حمایت از مصرف کنندگان ، تولید کنندگان و توزیع کنندگان استفاده می شود افزود:  از آنجائی که تنظیم بازار به معنای متعادل کردن مقادیر عرضه و تقاضا است هر گونه سیاستی که دو مولفه یاد شده را تحت تاثیر قرار دهد می‌تواند به عنوان سیاست تنظیم بازار قلمداد شود.

مهندس نجفی در ادامه گفت : این جلسات منطقه ای بطور منظم  با هدف استراتژی تنظیم بازار داخلی سیمان در فصول مختلف سال و بمنظور فراهم شدن زمینه و بستر مناسب برای مدیریت و راهبری تنظیم بازار، و همچنین اهداف صادراتی سیمان متناسب با پراکندگی و ظرفیت تولید هر یک از کارخانه های مذکور و ارتقاء سهم از بازارهای داخلی و صادراتی با حفظ مزیت‌های کیفی، کمی و  قیمت محصول برگزار می گردد.مهندس نجفی در پایان گفت: عدم تعادل ها در بازار سیمان بیشتر است و بالطبع دخالت در بازار، برای برقراری تعادل عرضه و تقاضا و ثبات قیمت ها می تواند  در جهت توازن بازار و تأمین منافع مصرف کنندگان و به تبع آن تولید کنندگان کمک نماید.