خبر: افزایش نسبی قیمت سیمان در کشورهای منطقه خلیج فارس

خبر: افزایش نسبی قیمت سیمان در کشورهای منطقه خلیج فارس : عنوان 
1397/02/08 : تاریخ انتشار

این در شرایطی است که قیمت سیمان در منطقه شرق آفریقا بدون تغییر مشاهده می شود و یکی از دلایلی که برای این موضوع بر شمرده شده خودکفایی منطقه شمال آفریقا در تولید سیمان و آغاز صادرات کشورهایی مانند مصر و الجزایر به مناطق شرقی است.