خبر: انتخاب مدیر مجتمع صنعتی سیمان تهران بعنوان مدیر نمونه شهرستان ری

خبر: انتخاب مدیر مجتمع صنعتی سیمان تهران بعنوان مدیر نمونه شهرستان ری : عنوان 
1397/02/14 : تاریخ انتشار

از روابط عمومی شرکت سیمان تهران ، در این مراسم مهندس سارانی مدیر مجتمع صنعتی شرکت سیمان تهران به عنوان مدیر نمونه شهرستان ری انتخاب گردید.

همچنین پایگاه بسیج ،شورای اسلامی کار و انجمن اسلامی شرکت سیمان تهران نیز به عنوان نهادهای کارگری نمونه شهرستان ری برگزیده شدند.