خبر: تمدید تصویب نامه نحوه تعیین قیمت نفت کوره مورد مصرف کارخانجات سیمان برای سال ۱۳۹۷

خبر: تمدید تصویب نامه نحوه تعیین قیمت نفت کوره مورد مصرف کارخانجات سیمان برای سال ۱۳۹۷ : عنوان 
1397/02/18 : تاریخ انتشار

براساس تصویب‌نامه شماره ۱۶۵۴۰۷/ت۵۳۹۳۰هـ مورخ ۲۵ /۱۲ /۱۳۹۵ ، در سال ۱۳۹۶ قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی کارخانه‌های سیمان که به شبکه سراسری گاز اتصال ندارند با تشخیص وزارت نفت و همچنین آن دسته از کارخانه های سیمان که به دلیل کمبود گاز در ماه های سرد سال به تشخیص وزارت نفت مجبور به استفاده از نفت کوره می‌شوند، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می‌شود.

از آنجا که مدت اعتبار اجرای تصویب نامه یادشده تا پایان سال ۱۳۹۶ بوده و در حال اتمام است، وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به تصویب موضوع تمدید تصویب نامه مذکوربرای سال ۱۳۹۷ در جلسه دوازدهم کارگروه تنظیم بازار ، مراتب را جهت سیر مراحل تصمیمگیری به هیئت وزیران ارسال نمود که در جلسه مورخ ۲۷ /۱۲ /۱۳۹۶ هیئت دولت مطرح و به تصویب رسید