خبر: مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت سیمان قاین برگزار شد

خبر: مراسم معارفه مدیرعامل جدید شرکت سیمان قاین برگزار شد : عنوان 
1397/03/05 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان قاین، صبح امروز مراسم تودیع آقای دکتر اقبالیان و معارفه آقای مهندس هوشیاری مدیر عامل جدید شرکت سیمان قاین با حضور آقای مهندس محمد عمید متشرع معاون امور شرکتهای سیمان فارس و خوزستان و سیمان تأمین و جمعی از مدیران و کار کنان شرکت سیمان قاین در سالن کنفرانس کار خانه سیمان قاین برگزارگردید.
دراین جلسه مهندس متشرع از زحمات چندین ساله آقای دکتر اقبالیان مدیر عامل سابق وکارکنان شرکت سیمان قاین تقدیر و آقای مهندس هوشیاری رابه عنوان مدیر عامل جدید این شرکت معرفی نمود.

مهندس متشرع، اهم انتظارات هلدینگ سیمان فارس خوزستان وسیمان تامین را برای حاضران مطرح وازهمکاران شرکت سیمان قاین خواست که باتلاش مضاعف در دوره مدیریت جدید و در جهت دست یابی به اهداف سازمانی شرکت سیمان قاین همانند گذشته  همه توان خود را به کارگیرند.

در این مراسم دکتر اقبالیان مدیر عامل اسبق شرکت سیمان قاین به ارائه گزارش عملکرد شرکت سیمان در ۶ سال گذشته پرداخت و گفت : در طی این مدت شرکت سیمان قاین توانست با استفاده از امکانات و نیروهای متخصص وبا وجود ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻤﺎن و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻓﺮوش ﺳﻴﻤﺎن درﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﻲ وﺧﺎرﺟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دوره ﻫـﺎی ﮔﺬﺷـﺘﻪ به لطف پروردگار و با ﺗﻌﻬﺪ،ﭘﺎک دﺳﺘﻲ ،ﻫﻤﻜﺎری ﻣﺠﺪاﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻤﻜﺎران در ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎن ،ﻣﺪﻳﺮان ﻋﺰﻳﺰ ،ﻛﺎرﻛﻨـﺎن دﻟﺴـﻮز و ﻛﺎرﮔﺮان زﺣﻤـﺖ ﻛﺶ، ﺣﺮﻛﺖ دراﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﺳﺨﺖ ودﺷﻮاررا ﺑﺮ ﻣﺎ آﺳﺎن ﻛﺮد ونه تنها خللی در تولید وتحویل پیش نیامد بلکه آمار عملکرد در بسیاری از جنبه ها حاکی از سرآمد بودن شرکت سیمان قاین در کشور بود
مهندس هوشیاری مدیر عامل جدید شرکت سیمان قاین نیر کار و تلاش را سر لوحه و مقدم بر تمام امورخود اعلام کرد و افزود : از همکاران خود در شرکت سیمان هم می خواهم با همدلی وهمراهی مضاعف و با تلاشی افزونتر از گذشته و با به کارگیری تمامی ظرفیت ها و موفقیت های بدست آمده مجموعه سیمان قاین راحفظ نماییم.

گفتنی است مهندس هوشیاری پیش از این به عنوان مدیرعامل شرکت کاشی الوند مشغول به فعالیت بوده است.

همچنین دکتر اقبالیان نیز به عنوان مدیر عامل جدید شرکت سیمان غرب منصوب گردید.

ضمن عرض تبریک و تهنیت، از در گاه ایزد منان آرزومندیم در سایه تجارب ارزنده هردو بزرگوار شاهد موفقیت و پیشرفت روزافزون صنعت سیمان کشور باشیم