خبر: نشست انجمن های ورزش کارگری استان در شرکت سیمان ممتازان کرمان

خبر: نشست انجمن های ورزش کارگری استان در شرکت سیمان ممتازان کرمان : عنوان 
1397/03/27 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان ممتازان، در این مراسم مسئولین ورزش کارگری استان از مدیران این شرکت به جهت اهمیت دادن به سلامت روحی و جسمی کارگران و ایجاد روحیه نشاط و شادابی با برگزاری مسابقات ورزشی تقدیر و تشکر نمودند