بورس نیوز: سیمان خزر و آرزوهای محقق نشده

بورس نیوز: سیمان خزر و آرزوهای محقق نشده : عنوان 
1397/03/28 : تاریخ انتشار
به گزارش بورس نیوز،شرکت در سال گذشته موفق به پوشش 91 درصدی پوشش سود خالص برآوردی خود گردیده است. افزایش سود خالص نسبت به سال گذشته عمدتا ناشی از شناسایی مبلغ 34 میلیارد ریال سود تسعیر ارز ناشی از تبدیل تسهیلات ارزی شرکت به تسهیلات ریالی بوده است.

شرکت در سال گذشته اقدام به کاهش مقادیر فروش خود به منظور افزایش نرخ های فروش نموده است و به این ترتیب مقادیر فروش نسبت به سال 95 کاهش 10 درصدی را نشان می دهد، اما سود عملیاتی شرکت صرفا 9 درصد افزایش داشته است و افزایش هزینه های مالی ناشی از کسری سرمایه در گردش در کنار شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز، سود خالص شرکت را تا 9 درصد نسبت به سال گذشته بهبود بخشیده است و به این ترتیب، افزایش نرخ های فروش بابت کاهش عرضه به بازار نتوانسته است منجر به رشد مورد انتظار سودآوری در شرکت گردد.