خبر: حضور شرکت سیمان شرق در نمایشگاه ساختمان مشهد

خبر: حضور شرکت سیمان شرق در نمایشگاه ساختمان مشهد : عنوان 
1397/04/05 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان شرق، این گروه تولیدی در بیست و یکمین نمایشگاه ساختمان و صنایع سرمایشی و گرمایشی واقع در نمایشگاه بین المللی مشهد از تاریخ سه شنبه ۹۷/۰۳/۲۹ الی ۹۷/۰۴/۰۲ حضور یافت. همچنین لوح تقدیری نیز از معاونت سازمان همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی (نمایشگاه صنعت ساختمان) به منظور مشارکت فعال در این نمایشگاه دریافت نمود