رتبه: بهره‌وری سرمایه سیمان فیروزکوه در اوج

رتبه: بهره‌وری سرمایه سیمان فیروزکوه در اوج : عنوان 
1397/04/23 : تاریخ انتشار

شرایط بنگاه‌های اقتصادی از نوع سیمان کمابیش همگی تشابه عجیبی با یکدیگر دارند و شرکت سیمان فیروزکوه نیز از این قضیه مستثنی نبوده و رنگ و لعاب کارنامه بهره‌وری این شرکت تنها مدیون بهره‌وری سرمایه بالا است.

به گزارش رتبه آنلاین، داوران هشتمین جشنواره ملی بهره‌وری پس از ارزیابی عملکرد کارخانه‌های فعال در حوزه پتروشیمی و محاسبه «بهره‌وری هزینه نیروی کار» و «بهره‌وری سرمایه» آن‌ها و مقایسه این آمار با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان کشور، کارنامه بهره‌وری کارخانه‌های این حوزه را منتشر کردند.

بهره‌وری هزینه نیروی کار

بر پایه این گزارش، داوران مبنای ابتدایی این ارزیابی را سال ۸۷و عدد آن را برابر ۱۰۰ تعیین کردند و مابقی سال‌ها تا سال نهایی این ارزیابی یعنی سال ۹۴، میزان بهره‌وری هزینه نیروی کار موردبررسی قرارگرفته است.

در این گزارش بر عملکرد شرکت «سیمان فیروزکوه» و آمارهای بهره‌وری تمرکز کرده تا نسبت شاخص‌های بهره‌وری این شرکت با اهداف برنامه پنجم توسعه و میانگین کل صنعت سیمان به دست آید.

بر اساس جدول زیر، بهره‌وری سرمایه در شرکت «سیمان فیروزکوه» سال‌های ابتدایی بهره‌وری سرمایه را نسبت به شاخص سال پایه یعنی (۱۰۰=۸۷) بالاتر از حد پایه آغاز کرد.

نگاه ابتدایی به عملکرد این شرکت گویای آن است که در سال های ابتدایی این جدول، وضعیت بهره‌وری هزینه نیروی کار برابر با ۱۰۷درصد و در سال ۹۱ با کاهش چشمگیری به ۶۶درصد رسید.

بر اساس این گزارش، در سال ۹۲ به بعد  که شاخص بهره‌وری دستمزد به ۸۳درصد رسید، پس از آن روند نزولی بهره‌وری در کارنامه این شرکت آغاز شد.

با بررسی آمار سیمان فیروزکوه در سال۹۳، بهره‌وری هزینه نیروی کار به شاخص ۸۱درصدی رسید ضمن آنکه در سال بعد یعنی سال ۹۴ نیز این شرکت آمار ۵۰درصدی را از خود برجای گذاشت.

بهره‌وری سرمایه

در بررسی بهره‌وری سرمایه شرکت سیمان فیروزکوه، وضعیت این شاخص همچون اغلب شرکت‌ها با رشدی قابل توجه به نسبت بهره‌وری دستمزد همراه بوده و بار منفی این کارنامه را به تنهایی به دوش کشیده است.

بر اساس این گزارش، در سال ابتدایی بررسی آمار بهره‌وری سرمایه برابر با شاخص ۲۷۲درصدی را ثبت کرد.

طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ این شرکت شاید کمی روند بهره‌وری سرمایه خود را به نسبت آمار سال گذشته با کاهش همراه شد اما این آمار که به ترتیب برابر با شاخص‌های ۲۶۱درصد و ۲۶۵درصدی ثبت شد بالاتر از اهداف کلی برنامه پنجم توسعه ملی و میانگین کل صنعت سیمان بود.

همچنین عملکرد سیمان فیروزکوه در سال ۹۳ نیز با رشد عالی و قابل‌قبولی همراه بوده و شاخص به ۳۰۶درصد که بالاترین عملکرد این شرکت در کارنامه بهره‌وری بود، به ثبت رسید.

در پایان باید اشاره داشت که سیمان فیروزکوه در سال۹۴ و آخرین سال بررسی کارنامه خود آمار ۲۴۴درصدی را به ثبت رساند