اقتصاد: سود خالص سیمان تهران کاهش یافت

اقتصاد: سود خالص سیمان تهران کاهش یافت : عنوان 
1397/04/26 : تاریخ انتشار

به گزارش پایگاه خبری با اقتصاد، شرکت سیمان تهران سود خالص 10 میلیارد تومانی را به 593 میلیون تومان کاهش داد.

دلایل این تعدیل منفی 94 درصدی به شرح ذیل بیان شده است:

پیرو نامه شماره 97/970/صت مورخ 97/03/28 در خصوص تاثیر با اهمیت هزینه استهلاک ناشی از اعمال مقررات ماده 149 قانون مالیات های مستقیم و آخرین اصلاحیه های مربوطه، به استحضار می رساند؛ اعمال مقررات مذکور موجب کاهش سود خالص به مبلغ 24،397 میلیون ریال گردیده است، علاوه بر آن در جریان حسابرسی صورت های مالی و بنا به نظر حسابرسان محترم این شرکت، علیرغم مفاد قرارداد فیمابین، با خارج نمودن سود سنوات آتی ناشی از فروش اقساطی سهام سیمان لوشان از عملکرد سال جاری شرکت، سود خالص به مبلغ 60،213 میلیون ریال کاهش یافته است.