خبر: بازدید مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز از کارخانه سیمان زرین رفسنجان

خبر: بازدید مدیرعامل شرکت سیمان گیلان سبز از کارخانه سیمان زرین رفسنجان : عنوان 
1397/05/03 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، در این بازدید آقای مهندس درویش مدیرعامل شرکت سیمان زرین رفسنجان بر لزوم همکاری های بین دو شرکت تاکید کرد.