خبر: انتخاب شرکت سیمان کویر کاشان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان

خبر: انتخاب شرکت سیمان کویر کاشان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان : عنوان 
1397/05/06 : تاریخ انتشار

خبر: انتخاب شرکت سیمان کویر کاشان به عنوان واحد نمونه صنعتی استان اصفهان 

روابط عمومی شرکت سیمان کویر کاشان: کسب عنوان واحد نمونه صنعتی سیمان کویر کاشان در استان اصفهان از طرف خانه صنعت، معدن و تجارت ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان همزمان با سالروز صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 24/04/1397 با حضور جمعی از مقامات محترم کشوری و استانی و شرکتهای تولیدی و صنعتی طی مراسمی اعلام گردید.


www.kashancement.com

[email protected]  - [email protected]