خبر: برگزاری کلاس ویژه امداد و نجات توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان

خبر: برگزاری کلاس ویژه امداد و نجات توسط شرکت سیمان زرین رفسنجان : عنوان 
1397/05/10 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان زرین رفسنجان، واحد مدیریت بحران این شرکت که در راستای آموزش و پیش گیری از حوادث همواره ثابت قدم بوده است این بار، برگزاری دوره تخصصی و ویژه امداد و نجات را در دستور کار خود قرار داده تا کارکنان بتوانند چه در کارخانه و چه در خارج از کارخانه در صورت نیاز به کمک هم نوعان خود بشتابند. برگزاری این گونه دوره ها با توجه به بازخورد مثبتی که داشته است به تمامی کارخانجات پیشنهاد می گردد