فصل اقتصاد: توقف واگذاری سیمان ارومیه

فصل اقتصاد: توقف واگذاری سیمان ارومیه : عنوان 
1397/05/14 : تاریخ انتشار

یک منبع آگاه از توقف واگذاری شرکت سیمان ارومیه متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی (شستا) به‌دلیل مشکلاتی که در ارزیابی و کارشناسی قیمت زمین این شرکت وجود داشت، خبر داد.
به گزارش فصل اقتصاد، شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی در راستای بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و خروج از بنگاه‌داری، قرار است سهام مدیریتی خود در برخی بنگاه‌های اقتصادی را به فروش برساند و در این راستا، شرکت سیمان ارومیه نیز در فهرست واگذاری قرار گرفته بود که براساس آخرین خبرها، از فهرست واگذاری خارج شده است.
شستا البته در واگذاری‌های خود، اهلیت‌سنجی متقاضیان و حفظ اشتغال کارکنان شرکت‌ها را به عنوان اولویت خود مطرح کرده و قصد دارد با خروج از بنگاه‌هایی که با ماموریت این شرکت همخوانی ندارند، منابع آزاد شده را در پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری کند