ایلنا: توقف واگذاری سیمان ارومیه

ایلنا: توقف واگذاری سیمان ارومیه : عنوان 
1397/05/17 : تاریخ انتشار

به گزارش خبرنگار ایلنا، شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی در راستای بازنگری در سرمایه‌گذاری‌ها و خروج از بنگاه‌داری، قرار است سهام مدیریتی خود در برخی بنگاه‌های اقتصادی را به فروش برساند و در این راستا، شرکت سیمان ارومیه نیز در فهرست واگذاری قرار گرفته بود که براساس آخرین خبرها، از فهرست واگذاری خارج شده است.

شستا البته در واگذاری‌های خود، اهلیت‌سنجی متقاضیان و حفظ اشتغال کارکنان شرکت‌ها را به عنوان اولویت خود مطرح کرده و قصد دارد با خروج از بنگاه‌هایی که با ماموریت این شرکت همخوانی ندارند، منابع آزاد شده را در پروژه‌های ملی سرمایه‌گذاری کند.