خبر: بازدید مدیر عامل هلدینگ معدنی کاوه پارس از شرکت سیمان هگمتان

خبر: بازدید مدیر عامل هلدینگ معدنی کاوه پارس از شرکت سیمان هگمتان : عنوان 
1397/05/22 : تاریخ انتشار

روابط عمومی شرکت سیمان هگمتان، در مورخ دهم مرداد ماه ۱۳۹۷،آقای مهندس اتابک مدیر عامل شرکت صنایع معدنی کاوه پارس به همراه آقایان دکتر آیت اللهی رئیس هیئت مدیره سیمان تهران و  مهندس توکل مشاور مدیرعامل شرکت سیمان تهران در امور مجامع از کارخانه سیمان هگمتان بازدید نموده و در پایان نیز نشست مشورتی با مدیران و کارشناسان شرکت برگزار گردید.