خبر: افزایش صادرات دریایی سیمان پاکستان

خبر: افزایش صادرات دریایی سیمان پاکستان : عنوان 
1397/05/27 : تاریخ انتشار

پایگاه خبری گلوبال سمنت از افزایش صادرات از طریق دریا و از طرفی دیگر کاهش صادرات سیمان پاکستان از طریق مرزهای زمینی به افغانستان و هند خبر داد. 

این گزارش می افزاید صادرات پاکستان به افغانستان و هند در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ به ترتیب ۴۴.۹ و ۴۴.۴ درصد کاهش داشته اما افزایش صادرات دریایی این کشور به سایر مناطق این کاهش را جبران کرده است.

با این حال، صادرات کل سیمان در ماه ژوئیه ۲۰۱۸ با افزایش ۹.۳ درصد نسبت به ماه مشابه سال ۲۰۱۷ افزایش یافت و به رقم ۵۳۰ هزار تن رسید