فصل اقتصاد: برنامه افزایش سرمایه 105میلیارد تومانی

فصل اقتصاد: برنامه افزایش سرمایه 105میلیارد تومانی "سفار" : عنوان 
1397/06/03 : تاریخ انتشار

افزایش سرمایه "سفار" از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و با محوریت تعیین تکلیف مطالبات تعدادی از سهامدارن بابت سود سهام پرداخت نشده خواهد بود. سیمان فارس برنامه ای برای افزایش سرمایه از مبلغ 233میلیارد ریال به مبلغ 1050میلیارد ریال دارد .
به گزارش فصل اقتصاد، سیمان فارس در برنامه خود افزایش سرمایه از مبلغ 233میلیارد ریال به مبلغ 1050میلیارد ریال را پیش بینی کرده است.
این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت و با محوریت تعیین تکلیف مطالبات تعدادی از سهامدارن بابت سود سهام پرداخت نشده خواهد بود.
بر این اساس، افزایش سرمایه 1050میلیارد ریال در راستای اجرای تکلیف قانونی منبعث از ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ضرورت افزایش سرمایه صورت می گیرد. تحقق این افزایش سرمایه منوط به تصویب در مجمع فوق العاده است.