ایسنا: انتخاب نماینده شرکت سیمان شرق به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی

ایسنا: انتخاب نماینده شرکت سیمان شرق به عنوان عضو هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی : عنوان 
1397/07/15 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان شرق، مدیرمعادن این شرکت، آقای مهندس مصطفی آموزش در انتخابات اخیر هیات مدیره انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی استان خراسان رضوی به مدت سه سال به عضویت هیات مدیره این انجمن برگزیده شد