خبر: تودیع و معارفه در سیمان پیوند گلستان

خبر: تودیع و معارفه در سیمان پیوند گلستان : عنوان 
1397/07/15 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان پیوند گلستان، مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت سیمان پیوند گلستان روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۷/۰۹ در محل دفتر مرکزی شرکت و  در حضور اعضای هیئت مدیره شرکت و آقای دکتر داریانی مدیر عامل سیمان تهران ، آقایان مهندس رستمی معاونت مالی سیمان تهران ، مهندس چهرگانی معاونت فنی سیمان تهران، مهندس توسلیان عضو جدید و موظف هیئت مدیره شرکت (سیمان پیوند گلستان)، مهندس قدمی مدیر عامل سیمان هگمتان ، دکتر توکل و آقای فروتن مدیر حراست سیمان تهران ، انجام گردید .

در این مراسم ریاست هیئت مدیره شرکت، مهندس نظری ضمن تقدیم لوح تقدیر از زحمات مهندس هاشم پور تشکر و قدردانی و مهندس سید عباس حسینی به عنوان مدیر عامل جدید سیمان پیوند گلستان معرفی گردید.