خبر: کسب عناوین برتر توسط نمایندگان شرکت سیمان نیزار قم در نهمین دوره مسابقات بتن

خبر: کسب عناوین برتر توسط نمایندگان شرکت سیمان نیزار قم در نهمین دوره مسابقات بتن : عنوان 
1397/07/18 : تاریخ انتشار

در این دوره از مسابقات آقای مهدی ساکی به عنوان سرپرست تیم همراه با سایر اعضای تیم آقایان سعید نظری، محمود نوروزی و مرتضی خیرخواه گلیده به نمایندگی از شرکت سیمان نیزار قم شرکت داشتند که در پایان موفق شدند تا در بخش دوام و پایایی بتن مقام سوم ، در بخش مقاومت فشاری مقام سوم و در مجموع امتیازات در بتن خودتراکم مقام دوم را از آن خود کنند.