خبر: انتخاب شرکت سیمان ایلام به عنوان واحد نمونه در حوزه استاندارد و کنترل کیفیت

خبر: انتخاب شرکت سیمان ایلام به عنوان واحد نمونه در حوزه استاندارد و کنترل کیفیت : عنوان 
1397/07/21 : تاریخ انتشار

روابط عممومی شرکت سیمان ایلام، این کارخانه برای دومین سال متوالی بعنوان واحد نمونه کیفی استان ایلام انتخاب و طی مراسمی بمناسبت روز استاندارد لوح تقدیر و نشان واحد نمونه صنعتی استان ایلام به آقای مهندس اکبری مدیرعامل این شرکت اهدا گردید.

همچنین در این مراسم، آقای مهندس قدرت اله مامی زاده بعنوان مدیر کنترل کیفی نمونه استان ایلام انتخاب و از زحمات ایشان تقدیر به عمل آمد.