خبر: شرکت سیمان فارس گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه را از شرکت TUV آلمان دریافت کرد

خبر: شرکت سیمان فارس گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه را از شرکت TUV آلمان دریافت کرد : عنوان 
1397/07/24 : تاریخ انتشار

به نقل از روابط عمومی شرکت سیمان فارس، فرایند ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) شرکت سیمان فارس در دو مرحله داخلی و خارجی برگزار گردید و در مرحله ممیزی داخلی با بهره مندی از ممیزان آموزش دیده داخلی ، تمامی فرایندهای شرکت به دقت مورد بررسی قرار گرفته و چرخه بهبود مستمر سیستم مدیریت یکپارچه در این شرکت به جریان انداخته شده است.

در مرحله ممیزی خارجی که در تیرماه گذشته توسط ممیزان شرکت TUV-Intercert با ریزبینی کامل انجام شد و شرکت سیمان فارس موفق به تمدید گواهینامه سیستم یکپارچه IMS گردید.

قابل ذکر است که شرکت سیمان فارس از سال ۱۳۹۱ دارای گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS از مرجع اعتبار دهی نروژی می باشد و با تلاش مدیریت و کارکنان شرکت سیمان فارس، نظام مدیریت یکپارچه در فرهنگ کاری این شرکت نهادینه شده است و در راستای انجام مأموریت و رسالت خود از همه ظرفیتها و منابع موجود به ویژه نیروی انسانی کارآمد که اصلی ترین سرمایه شرکت محسوب می گردد، استفاده نموده و با بهره گیری مطلوب از کلیه عوامل تأثیر گذار بر تولید توانسته است ضمن توجه ویژه به حفظ محیط زیست، مسیر خود را به سوی بهره وری و سرآمدی سازمانی هموار نماید