خبر: تولید سیمان با فناوری نانو توسط مخترع جوان شیرازی

خبر: تولید سیمان با فناوری نانو توسط مخترع جوان شیرازی : عنوان 
1397/09/05 : تاریخ انتشار

تولید سیمان با فناوری نانو توسط مخترع جوان شیرازی

دکتر البرزی مخترع شیرازی از طریق فناوری نانو موفق شد با ترکیب چند مواد، ماده‌ای تولید کند که با استفاده از آن نانو سیمان تولید کرد.