خبر: رقابتی شدن بازار سیمان درعمان

خبر: رقابتی شدن بازار سیمان درعمان : عنوان 
1397/12/19 : تاریخ انتشار

رییس هیئت مدیره شرکت سیمان ریسوت عمان در ارتباط با آخرین شرایط فروش سیمان گفت: با توجه افزایش فعالیت های ساختمانی در منطقه «الوسطی» مصرف سیمان در عمان افزایش داشته است اما از طرف دیگر حضور تولید کنندگان سیمان اماراتی در بازار عمان موجب رقابتی شدن و کاهش قیمت فروش سیمان شده است.

وی معتقد است این مشکل به دنبال حضور محصولات سیمان امارات در شمال عمان و کاهش قیمت ها در این منطقه نمود پیدا کرده است و می افزاید: در حوزه صادرات سیمان نسبت به سال گذشته در برخی مناطق تا ۸۹ درصد رشد داشته ایم که نشانه خوبی برای صادرات محصولات به شمار میرود.

«احمد بن یوسف» همچنین گفت: در مجموع، ماه های پیش رو، برای ما بسیار چالش برانگیز خواهد بود و مدیران امیدوارند که بتوانیم با افزایش سهم بازار و بهره مندی از استراتژی های بازاریابی، فرصت هایی در بازارهای جدید پیدا کنیم و تغییری نیز در سیاست قیمت گذاری در موضوع صادرات داشته باشیم